Prioritet 1.1

Izgradnja sistema za održivo korištenje i odgovorno upravljanje prirodnim resursima

Prirodni resursi (poljoprivredno zemljište, šuma i nalazišta rude i kamena) predstavljaju bazu za razvoj prerađivačke industrije i kompletne privrede USK. Nijhovo održivo korištenje osnov je za zadovoljenje sadašnjih potreba, kao i potreba budućih generacija. Zbog toga se uspostavljanje sistema za održivo korištenje i odgovorno upravljanje prirodnim resursima nameće kao strateški prioritet. Ovaj prioritet uključuje unapređenje kapaciteta za održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta, rudnih bogatstava i šuma, njihovo povezivanje sa prerađivačkim kapacitetima i stavljanje raspoloživih prirodnih resursa u funkciju razvoja privrede USK. U svakom trenutku, pri implementaciji mjera i aktivnosti uključenih u ovaj prioritet, potrebno je voditi računa o potrebama privrede u sadašnjosti, ali i o potrebi očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije.

PRIORITET 1.1. Uspostavljanje sistema za održivo korištenje i odgovorno upravljanje prirodnim resursima.

Indikator

Polazna vrijednost (2019)

Ciljna vrijednost (2027)

Udio poljoprivrednog zemljišta USK koje se produktivno koristi. 

40.000 ha

50.000 ha (+25%)

Ostvareni prihod od koncesija od eksploatacije rudnih nalazišta.

616.000 KM

800.000 KM (+30%)

Drvna sirovina (krupno drvo iz privatnih i javnih šuma) prerađena u USK .

580.000 m3

661.000m3  (+15%)