Unapređen razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora

Drugi strateški cilj je zasnovan na sljedećim ključnim pretpostavkama:

 • da se, poštujući komparativne prednosti USK, pristupi strateškom razvoju visokog obrazovanja te zdravstva i socijalne zaštite na ravnomjeran, ravnopravan i dosljedan način za sve građane;

 • da se, istovremeno uz razvojne procese, radi na razvoju osnovnih principa individualne građanske, političke i službeničke odgovornosti u pogledu pružanja javnih usluga na svim nivoima vlasti;

 • da se postigne međusobno nadopunjavanje gradova/općina USK, uz komplementarnost u ekonomskom, obrazovnom, kulturnom i svakom drugom domenu; 

 • da razvoj društvene infrastrukture (sportska, obrazovna i kulturna infrastruktura, domovi za stare i iznemogle) bude kontinuiran proces; 

 • da se ostvare zajednički projekti između naselja, posebice u upravljanju lokalnim saobraćajem, detaljnom uređenju prostora, očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa; 

 • da se kontroliše fizičko širenje gradova i naselja.

Drugi strateški cilj je povezan sa drugim i trećim pravcem održivog razvoja BiH (Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, te Društvo jednakih mogućnosti) i u direktnoj je vezi sa sljedećim akceleratorima i pripadajućim pokretačima:

 • Pravac - Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom – Akcelerator 1: „Efikasan, otvoren, inkluzivan i odgovoran javni sektor“ s pripadajućim pokretačima:

  • odgovorna uprava orijentirana na građane i poslovni sektor,

  • efikasno upravljanje javnim finansijama,

  • funkcionalan sistem kreiranja politika i upravljanje održivim razvojem.

 • Pravac - Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom – Akcelerator 2 „Vladavina prava, sigurnost i osnovna prava“ s pripadajućim pokretačima:

  • zaštita ljudskih prava,

  • efikasna borba protiv korupcije,

  • borba protiv različitih oblika kriminala i terorizma.

 • Pravac – Pametni rast – Akcelerator 3 „Unapređenje pristupa i kvalitete obrazovanja i obuke“ s pripadajućim pokretačima:

  • razvoj kapaciteta nastavnika, modernizacija škola i nastavnih metoda,

  • univerzalno i kvalitetno predškolsko obrazovanje,

  • strateško investiranje u istraživačko razvojne aktivnosti,

  • kurikularna reforma na svim nivoima obrazovanja,

  • efikasan sistem cjeloživotnog učenja.

 • Pravac – Društvo jednakih mogućnosti – Akcelerator 1 „Unapređenje politika socijalne zaštite“ sa pripadajućim pokretačima:

  • efektivno usmjeravanje javnih rashoda za socijalnu zaštitu,

  • jačanje infrastrukture i kompetencija pružalaca usluga kroz uvođenje novih modela pružanja usluga,

  • unaprijediti sistem identifikacije i praćenje ranjivih porodica i porodica u riziku.

 • Pravac – Društvo jednakih mogućnosti – Akcelerator 3 „Efikasna zdravstvena zaštita za sve“ s pripadajućim pokretačima:

  • unapređenje pristupa i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite,

  • preventivne zdravstvene mjere,

  • strateški pristup zadržavanju postojećeg osoblja i razvoju ljudskih resursa u oblasti zdravstva.

 • Pravac – Društvo jednakih mogućnosti – Akcelerator 4 „Poboljšanje inkluzivnosti obrazovnih sistema“ s pripadajućim pokretačima:

  • jednak pristup obrazovanju,

  • uspostava sistema rane detekcije i intervencije za djecu u riziku i sa razvojnim poteškoćama,

  • povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem (uzrast od 3-6 godina),

  • mjere smanjivanja ranog napuštanja školovanja,

  • smanjenje broja osoba bez znanja i vještina i njihova integracija na tržište rada.

Drugi strateški cilj je u indirektnoj vezi i sa dodatna dva akceleratora unutar pravca Društvo jednakih mogućnosti i to „Finansijska inkluzija“ i „Aktivacija i zapošljavanje ranjivih kategorija“ kroz multidisciplinarni pristup predmetnim pitanjima.

Tabela 6: Indikatori (uticaja) realizacije strateškog cilja

STRATEŠKI CILJ 2: Unapređen razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora.

(FZS, USK u brojkama)

Indikatori uticaja

Polazna vrijednost

(2019)

Ciljna vrijednost (2027)

Stepen migracija stanovništva, %

-27

0

Grupa razvijenosti kantona na nivou FBiH

III

II