Održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima

Treći strateški cilj je zasnovan na sljedećim pretpostavkama:

 • da se obrati pažnja na sprečavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, kao i na poboljšanje i obnovu svih prirodnih resursa;

 • da se definira način kako da se zaustavi trajna i brza devastacija prirodnih resursa, odnosno provedu mjere i aktivnosti koje će zaustaviti brzu devastaciju prirodnih resursa;

 • da se prirodni resursi čuvaju i štite i racionalno koriste, kao i da se omogući takav način ekonomskog razvoja kojim se može osigurati obnova resursa; 

 • da se uspostavi prekogranična i međunarodna saradnja u zaštiti okoliša; 

 • da se mjere i projekti društvenog i ekonomskog razvoja provode u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i očuvanja postojećih resursa;

 • da se postigne dinamičan infrastrukturni razvoj i izgradnja USK, zasnovan na Prostornom planu, uključujući uspostavu i razvoj institucija za upravljanje okolišem;

 • da se racionalno i ekonomično upravlja urbanim ekosistemima (voda, energija, otpad); 

 • da se ograniče negativni uticaji u područjima koja trpe pritisak od strane saobraćaja, kroz primjenu ekološki prihvatljivih saobraćajnih sredstava;

 • da se uvedu mjere prepoznavanja i zaštite područja koja trebaju zaštitu, kao i mjere prepoznavanja prirodnog i kulturnog naslijeđa, kao važnih faktora za razvoj privrede i društva, kao i preduslova za razvoj turizma;

 • da se uspostave veze i koridori između zaštićenih područja, u cilju nesmetanog protoka i genetske razmjene flore i faune;

 • da se prostor koristi u kontekstu napretka zaštićenih područja, a ne njihove izolacije;

 • da se obezbijedi donošenje strategija upravljanja zaštićenim područjima, uz intenzivno uključivanje ljudi koji nastanjuju te prostore u procese izrade i odlučivanja;

 • da se izvrši inkorporacija zaštićenih i ugroženih područja; 

 • da se uveže upravljanje površinskim i podzemnim vodama s politikama prostornog razvoja.

Treći strateški cilj nalazi se na Pravcu pametnog rasta i u direktnoj je vezi sa sljedećim akceleratorima i pokretačima:

 • Akcelerator 2: „Povećanje investicija u infrastrukturu“ s pripadajućim pokretačima: 

  • jednak pristup modernoj transportnoj infrastrukturi,

  • veći udio javnih investicija u infrastrukturu,

  • jačati infrastrukturu u oblasti digitalnih tehnologija.

 • Akcelerator 3: „Zeleni rast i čista energija“ s pripadajućim pokretačima:

  • smanjenje energetskog siromaštva,

  • razvoj „zelenih“ vještina i poslova,

  • decentralizacija elektro-energetskog sistema,

  • dekarbonizacija energetskog sektora.

 • Akcelerator 4: „Pametno upravljanje prirodnim resursima i okolišem“ s pripadajućim pokretačima:

  • deminiranje kontaminiranih područja,

  • upravljanje rizicima od katastrofa (u pogledu infrastrukturne izgradnje),

  • zaštita i obnova prirodnog kapitala,

  • razviti sistem cirkularne ekonomije,

  • jačanje kontrole i praćenja kvaliteta eko-sistema,

  • održivi turizam.

Tabela 6: Indikatori (uticaja) realizacije strateških ciljeva

STRATEŠKI CILJ 3: 

Održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima.

Indikatori uticaja

Polazna vrijednost

(2019)

Ciljna vrijednost (2027)

Udio komunalnog otpada koji se odlaže na sanitarne deponije, %

0

60

% građana spojen na kanalizacijsku mrežu

54%

70%

Broj važećih Prostornih planova JLS

2 (Bužim i Bos. Krupa)

8